Intervju z predsednikom uprave Elektro gorenjska, dr. Ivanom Šmonom

Energetika in trajnost

Kot del Slovenskega energetskega foruma smo imeli priložnost poklepetati s predsednikom uprave Elektro Gorenjske, dr. Ivanom Šmonom. Naslov letošnjega foruma je bil: “Kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri”. In v tem duhu je potekal tudi pogovor o zavezah Elektro gorenjske do brezogljične družbe. Pogledali smo, kje ostajajo neizkoriščeni potenciali in kako bo prehod v nizkoogljično družbo vplival na prihodnost Slovenije in njenega celovitega energetskega razvoja. 

Pridružite se nam na tej poti in skupaj poglejmo, kdaj bomo čisto zares zadihali trajnostno prihodnost.

Ali lahko z udeleženci Slovenskega energetskega foruma delite primere, kako sami – v okviru vašega dela oz. delovanja – konkretno  prispevate k pospeševanju inovacij na področju razogljičenja? Kaj po vašem najbolj neposredno prispeva k evropskim ciljem razogljičenja?

Predsednik uprave Elektro gorenjska dr. Ivan Šmon

V Elektru Gorenjska k pospeševanju inovacij na področju razogljičenja prispevamo na različne načine. Prednostno razvijamo pametno in sodobno elektrodistribucijsko omrežje, ki bo omogočalo priključevanje vedno večjih kapacitet obnovljivih virov energije, elektrifikacijo ogrevalnih naprav, kot so na primer toplotne črpalke in vedno večjega števila javnih in zasebnih polnilnih postaj za električna vozila.

Celotna organizacija je usmerjena k pospeševanju inovacij na področju razogljičenja, kar odražata tudi naša vizija in poslanstvo podjetja. Vsi procesi znotraj podjetja od razvoja, preko investicij, do obratovanja in vzdrževanja distribucijskega omrežja, ter vseh ostalih procesov, so usmerjeni v zagotavljanje tehnološko sodobnega in digitaliziranega distribucijskega sistema, ki omogoča priključevanje in visoko kakovost oskrbe vsem uporabnikom. Hkrati gradimo sistem, ki je odporen na naravne katastrofe, fizične in kibernetske napade.. Dodatno imamo znotraj podjetja vzpostavljene različne organizacijske skupine, kot so inovacijska pisarna, projektna pisarna in oddelek za raziskave in razvoj, ki skrbijo za kontinuirano uvedbo najnovejših energetskih tehnologij in inovacij v redno delovanje.

Znotraj Skupine Elektro Gorenjska deluje tudi podjetje Gorenjske elektrarne, ki neposredno skrbijo za izboljševanje energetske učinkovitosti tako javnih ustanov, kot zasebnih podjetij, širijo mrežo polnilnic za e-mobilnost in povečujejo delež proizvedene električne energije iz sončnih in hidroelektrarn.

Alternativne oblike mobilnosti, izboljšanje energetske učinkovitosti in povečevanje deleža proizvodnje elektrike iz OVE so tudi faktorji, ki najbolj prispevajo k evropskim ciljem razogljičenja.

Zeleni prehod, elektrifikacija prometa, energetska draginja ipd. bodo močno spremenili vsakodnevno življenje in navade ljudi, podjetij, organizacij. Kako lahko Skupina Elektro Gorenjska podpira in pomaga Gorenjski pri spopadanju s temi izzivi?

Zavedamo se, da bodo prihajajoče spremembe v energetiki temeljito vplivale na naše stranke. Naša strategija od leta 2024 do 2028 se osredotoča na podporo tranziciji k nizkoogljičnemu gospodarstvu. To vključuje povečanje vloge obnovljivih virov v našem portfelju, optimizacijo omrežja za prihodnje potrebe ter vlaganja v infrastrukturo za podporo elektrifikacije prometa. Do leta 2030 nameravamo zmanjšati emisije CO2 za 55 % in povečati delež obnovljive energije.. Na lokalni ravni sodelujemo pri pripravi energetskih konceptov, predvsem pa  želimo z intenzivno uporabo sodobnih omrežnih tehnologij in vlaganjem v posodobitev elektro distribucijskega omrežja omogočiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Vaša nova trajnostna strategija za obdobje 2024-2028 je bila pred kratkim sprejeta. Lahko poveste več o ključnih elementih te strategije in kako bodo ti vplivali na delovanje Skupine Elektro Gorenjska?

Nova trajnostna strategija Skupine Elektro Gorenjska za obdobje od 2024 do 2028 predstavlja pomemben korak naprej v našem dolgoročnem razvoju. Strategija je zasnovana na treh stebrih: inovacije, trajnost in družbena odgovornost.

Prvič, inovacije so ključ do našega prihodnjega uspeha. V naslednjih petih letih nameravamo vložiti več kot 100 milijonov evrov v razvoj naprednih tehnologij in pametnih omrežij. To vključuje izboljšanje obstoječe infrastrukture, razvoj novih rešitev za shranjevanje energije in integracijo obnovljivih virov energije.

Drugič, trajnost je v jedru vsega, kar počnemo. Zavezani smo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in povečanju energetske učinkovitosti naših operacij. Družba Elektro Gorenjska, si je kot svoj cilj zadala znižanje izpustov toplogrednih plinov (TPG), s čimer se pridružuje prizadevanju EU, ki sledi dogovorom Pariškega sporazuma znižati izpuste TPG do leta 2030 za 55%.

In končno, družbena odgovornost ostaja ključni element naše strategije. Osredotočamo se na gradnjo močnih odnosov z lokalnimi skupnostmi in zagotavljanje, da naš razvoj pozitivno vpliva na Gorenjsko. To vključuje programe za spodbujanje energetske učinkovitosti v lokalnih gospodinjstvih in podjetjih ter izobraževalne projekte za spodbujanje zanimanja za zelene tehnologije med mladimi.

Skupaj ta pristop predstavlja našo zavezo k trajnostni prihodnosti, ki ne koristi le našim strankam, ampak celotni regiji. S temi ukrepi se Elektro Gorenjska ne le odziva na trenutne izzive, ampak tudi proaktivno oblikuje prihodnost energetike na Gorenjskem.

Kako vidite slovensko energetiko leta 2030 in kako leta 2050, ko naj bi bila evropska celina ogljično nevtralna? Kako drugačni bosta po vašem ti dve sliki od današnje oz. natančneje – kako daleč smo danes od zares trajnostnega energetskega sistema?

Danes smo v resnici še kar precej oddaljeni od trajnostnega energetskega sistema, vendar pa kot družba delamo prave korake v tej smeri. Prihodnost energetskega sistema vidimo v nadaljnjemu opuščanju uporabe fosilnih goriv, povečevanju deleža proizvodnje energije iz obnovljivih virov, uvajanju sodobnih tehnologij hranjenja energije v različnih oblikah, izboljšanju sistema javnega prevoza, povečevanju deleža alternativnih goriv v prometu, razogličenju industrije in drugih ukrepih. Leta 2030 in 2050 si želimo dosegati cilje, katerim smo se kot država zavezali v Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu, za kar bo v naslednjih letih potreben ambicioznejši pristop k izpolnjevanju zavez. Jedro trajnostnega energetskega sistema vidimo v robustnih, zmogljivih in tehnološko naprednih elektroenergetskih sistemih, katerega temelj bo odporno in zanesljivo distribucijsko omrežje. 

Kdaj bomo torej po vašem zadihali v čisto zares trajnostni prihodnosti oz. takrat sedanjosti ali bolje rečeno – realnosti? Lahko začnemo pri čisto bližnji prihodnosti – to je zima, ki je pred vrati – kaj lahko pričakujemo na energetskem trgu oz. energetiki pozimi?

Pričakujemo, da bo letošnja zima, vsaj z vidika končnih odjemalcev precej manj stresna, saj so se cene energije na energetskih trgih stabilizirale in napram pretekli zimi tudi precej znižale. Smo pa v elektrodistribucijskih podjetjih še naprej soočeni s številnimi izzivi in spremembami. Z letom 2023 se izteka obdobje, ko je možno zaprositi za soglasje za samooskrbo po principu neto-merjenja, zato se naše operativne službe soočajo z močno povečanim številom prispelih vlog. Hkrati so v teku intenzivne priprave na spremembo omrežninskega, oziroma tarifnega sistema, ki bo v prihodnosti bolj pravično razporedil breme uporabe elektroenergetskega sistema. Elektrodistribucijska podjetja tudi povečujemo investicijske načrte v zasledovanju ciljev opredeljenih v desetletnem razvojnem načrtu distribucijskega omrežja in nacionalnem energetsko podnebnem načrtu. Izzivov vsekakor ne bo zmanjkalo, smo pa v Elektru Gorenjska zavezani soustvarjanju trajnostne prihodnosti.

Najlepša hvala dr. Ivan Šmon, da za vaše misli in dragocen čas, ki ste ga namenili za ta intervju. Iz srca se vam zahvaljujemo tudi, ker ste bili, družba Elektro gorenjska, že od samega začetka podporniki in sponzorji prvega Slovensko energetskega foruma.