Politika zasebnosti

[:en]

Splošno

Transformation Lighthouse d.o.o. s sedežem v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske 13, matična številka: 6207359000 (v nadaljevanju: »Transformation Lighthouse«) je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti.

Transformation Lighthouse zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki uporabnikov, ki se registrirajo za udeležbo na dogodku Hackathon in uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic. Ti osebni podatki vključujejo ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, stopnja izobrazbe in življenjepis. 

 

Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Transformation Lighthouse obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene: 

 • Obdelava osebnih podatkov neregistriranih gostov na spletni strani zaradi prejemanja e-novic

Obdelava naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek in elektronski naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Transformation Lighthouse uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev.

 • Obdelava osebnih podatkov zaradi registracije za udeležbo na dogodku Hackathon

Za namene uporabe storitve za udeležbo na dogodku Hackathon se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov, datum rojstva, stopnja izobrazbe in življenjepis. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Transformation Lighthouse uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev.

 • Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Obdelava naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek in elektronski naslov se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani storitev Transformation Lighthouse, kot npr.: pošiljanje novic in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, vabila na družabne dogodke in ponovno trženje v socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook ali Google.

Če to zahteva zakon, bo družba Transformation Lighthouse prosila uporabnika, da ji odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na spodaj navedeni elektronski naslov družbe Transformation Lighthouse ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti družbe Transformation Lighthouse, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom. 

 • Obdelava osebnih podatkov zaradi objave lastnega mnenja ter deljenje objav na družbenih omrežjih.

Uporabniki imajo možnost, da preko družabnih omrežij Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube in Google delijo svoja mnenja, vtise in izkušnje z drugimi zainteresiranimi obiskovalci spletne strani Transformation Lighthouse ter svojimi znanci in stiki na omenjenih družbenih omrežjih. Objava vsakega mnenja ali ocene zadovoljstva s storitvijo od uporabnika zahteva potrditev s strinjanjem delitve vsebine na družbenem omrežju. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za objavo lastnega mnenja ali deljenje objav na družbenih omrežjih.

 • Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko družba Transformation Lighthouse obdeluje z namenom, da bi izpolnila zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

 • Obdelava osebnih podatkov za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje družba Transformation Lighthouse ali tretja oseba, če tak zakoniti interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Transformation Lighthouse obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe Transformation Lighthouse, da bi zaščitila pravice in interese družbe Transformation Lighthouse, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ali za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Transformation Lighthouse, v celoti ali deloma.

 

Komu posredujemo osebne podatke?

Transformation Lighthouse lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

 1. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za družbo Transformation Lighthouse in omogočajo Transformation Lighthouse, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Transformation Lighthouse, ter optimizacija spletne strani. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Transformation Lighthouse;
 2. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Transformation Lighthouse in omogočajo Transformation Lighthouse, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Transformation Lighthouse; 
 3. oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Transformation Lighthouse; (ii) zaščito in zasledovanje pravic Transformation Lighthouse, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti Transformation Lighthouse, drugega uporabnika ali tretje osebe. 
 4. strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije Transformation Lighthouse, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Transformation Lighthouse, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti. 

Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: "Tretje Države"). 

Družba Transformation Lighthouse se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovila uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. 

Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki.

Uporabnik lahko od Transformation Lighthouse zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

 1. pravico dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;
 2. pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
 3. pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 4. pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da: 
 • osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;rd article;
 • uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
 • uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
 • osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo Transformation Lighthouse v skladu z zakonom;

pravico do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da: 

 • uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Transformation Lighthouse, da preveri točnost osebnih podatkov;
 • uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Transformation Lighthouse, da preveri točnost osebnih podatkov;
 • Transformation Lighthouse has no more need for the user’s personal data for the purposes mentioned in the upper 3rd article but the user demands the data for establishment, exercise and defence of legal claims.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov: 

Transformation Lighthouse d.o.o.
Cesta IV. Prekomorske 13
5270 Ajdovščina

E-mail: urska@transformation-lighthouse.com
Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov: 

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika. 

Če bo Uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo družba Transformation Lighthouse upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.  

 

Trajanje obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov uporabnika se bo vršila dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega razmerja, do preklica privolitve udeleženca v programih oz. tekmovanjih, organiziranih s strani Transformation Lighthouse, v primeru, da obdelava temelji na tej podlagi. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način: 

 1. za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe Transformation Lighthouse - brez poseganja v točko d) spodaj;
 2. za namene neposrednega trženja - do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja; 
 3. za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene družbi Transformation Lighthouse; in
 4. za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom;

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani. 

 

Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter itd. Te funkcije lahko (i) zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo - številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in (ii) lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij. Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, LinkedIn, Instagram in Twitter stran družbe Transformation Lighthouse. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte pravilnik o zasebnosti tretje osebe.

 

Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev družbe Transformation Lighthouse morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev družbe Transformation Lighthouse in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove osebne podatke posredoval družbi Transformation Lighthouse, nas lahko kontaktirate na urska@transformation-lighthouse.com ali 041289831 in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora. urska@transformation-lighthouse.com or 0038641289831 and demand enforcement of rights to access, rectify, erase, and/or object. 

 

Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Transformation Lighthouse vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Transformation Lighthouse ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani družbe Transformation Lighthouse. Opozarjamo vas, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

 

Piškotki

Transformation Lighthouse na spletni strani uporablja piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani. 

Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite tu. kliknite. 

 

Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo družba Transformation Lighthouse zagotovila, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Družba Transformation Lighthouse ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja. 

 

Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na naslov: 

Transformation Lighthouse d.o.o.
Cesta IV. Prekomorske 13
5270 Ajdovščina

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na urska@transformation-lighthouse.com ali nas pokličite po telefonu na 041289831.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na družbo Transformation Lighthouse, preden se obrnete na oblastne organe.

 

Spremembe Politike zasebnosti

Transformation Lighthouse lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (https://transformation-lighthouse.com/). V nekaterih primerih vas bomo vnaprej obvestili o spremembah naše politike zasebnosti. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev Transformation Lighthouse po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo Politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.https://transformation-lighthouse.com/). In certain cases will will notify you about changes to our Privacy Policy in advance. We will understand your continuous use of website and services of Transformation Lighthouse after such notice as you agreeing with our revised Privacy Policy. We suggest that you regularly check our Privacy Policy in order to be acquainted with all changes. 

We thank you for your trust!

Transformation Lighthouse d.o.o. 

[:sl]

Splošno

Transformation Lighthouse d.o.o. s sedežem v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske 13, matična številka: 6207359000 (v nadaljevanju: »Transformation Lighthouse«) je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti.

Transformation Lighthouse zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki uporabnikov, ki se registrirajo za udeležbo na dogodku Hackathon in uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic. Ti osebni podatki vključujejo ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, stopnja izobrazbe in življenjepis.

Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Transformation Lighthouse obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

Obdelava osebnih podatkov neregistriranih gostov na spletni strani zaradi prejemanja e-novic

Obdelava naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek in elektronski naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Transformation Lighthouse uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev.

Obdelava osebnih podatkov zaradi registracije za udeležbo na dogodku Hackathon

Za namene uporabe storitve za udeležbo na dogodku Hackathon se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov, datum rojstva, stopnja izobrazbe in življenjepis. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Transformation Lighthouse uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Obdelava naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek in elektronski naslov se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani storitev Transformation Lighthouse, kot npr.: pošiljanje novic in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, vabila na družabne dogodke in ponovno trženje v socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook ali Google.

Če to zahteva zakon, bo družba Transformation Lighthouse prosila uporabnika, da ji odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na spodaj navedeni elektronski naslov družbe Transformation Lighthouse ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti družbe Transformation Lighthouse, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom. 

 

Obdelava osebnih podatkov zaradi objave lastnega mnenja ter deljenje objav na družbenih omrežjih.

Uporabniki imajo možnost, da preko družabnih omrežij Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube in Google delijo svoja mnenja, vtise in izkušnje z drugimi zainteresiranimi obiskovalci spletne strani Transformation Lighthouse ter svojimi znanci in stiki na omenjenih družbenih omrežjih. Objava vsakega mnenja ali ocene zadovoljstva s storitvijo od uporabnika zahteva potrditev s strinjanjem delitve vsebine na družbenem omrežju. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za objavo lastnega mnenja ali deljenje objav na družbenih omrežjih.

Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko družba Transformation Lighthouse obdeluje z namenom, da bi izpolnila zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

Obdelava osebnih podatkov za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje družba Transformation Lighthouse ali tretja oseba, če tak zakoniti interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Transformation Lighthouse obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe Transformation Lighthouse, da bi zaščitila pravice in interese družbe Transformation Lighthouse, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ali za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Transformation Lighthouse, v celoti ali deloma.

Komu posredujemo osebne podatke?

Transformation Lighthouse lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

 1. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za družbo Transformation Lighthouse in omogočajo Transformation Lighthouse, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Transformation Lighthouse, ter optimizacija spletne strani. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Transformation Lighthouse;
 1. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Transformation Lighthouse in omogočajo Transformation Lighthouse, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Transformation Lighthouse;
 1. oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Transformation Lighthouse; (ii) zaščito in zasledovanje pravic Transformation Lighthouse, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti Transformation Lighthouse, drugega uporabnika ali tretje osebe.
 1. strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije Transformation Lighthouse, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Transformation Lighthouse, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.

Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Tretje Države”).

Družba Transformation Lighthouse se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovila uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija.

Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki.

Uporabnik lahko od Transformation Lighthouse zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

  1. pravico dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;
  2. pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
  3. pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
  4. pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:
   1. osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;
   2. uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
   3. uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
   4. so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;
   5. osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo Transformation Lighthouse v skladu z zakonom;
  5. pravico do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:
   1. uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Transformation Lighthouse, da preveri točnost osebnih podatkov;
   2. je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
   3. Transformation Lighthouse ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:

Transformation Lighthouse d.o.o.
Cesta IV. Prekomorske 13
5270 Ajdovščina

E-pošta: urska@transformation-lighthouse.com

Telefonska št.: 041-289 831

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

Če bo Uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo družba Transformation Lighthouse upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

Trajanje obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov uporabnika se bo vršila dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega razmerja, do preklica privolitve udeleženca v programih oz. tekmovanjih, organiziranih s strani Transformation Lighthouse, v primeru, da obdelava temelji na tej podlagi. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

  1. za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe Transformation Lighthouse – brez poseganja v točko d) spodaj;
  2. za namene neposrednega trženja – do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;
  3. za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene družbi Transformation Lighthouse; in
  4. za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom;

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

 

Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter itd. Te funkcije lahko (i) zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo – številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in (ii) lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij. Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, LinkedIn, Instagram in Twitter stran družbe Transformation Lighthouse. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte pravilnik o zasebnosti tretje osebe.

Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev družbe Transformation Lighthouse morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev družbe Transformation Lighthouse in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove osebne podatke posredoval družbi Transformation Lighthouse, nas lahko kontaktirate na urska@transformation-lighthouse.com ali 041289831 in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Transformation Lighthouse vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Transformation Lighthouse ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani družbe Transformation Lighthouse. Opozarjamo vas, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

 1. Piškotki

Transformation Lighthouse na spletni strani uporablja piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.

Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite tu. kliknite.

Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo družba Transformation Lighthouse zagotovila, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Družba Transformation Lighthouse ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na naslov:

Transformation Lighthouse d.o.o.

Cesta IV. Prekomorske 13

5270 Ajdovščina

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na urska@transformation-lighthouse.com ali nas pokličite po telefonu na 041289831.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na družbo Transformation Lighthouse, preden se obrnete na oblastne organe.

Spremembe Politike zasebnosti

Transformation Lighthouse lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (https://transformation-lighthouse.com/). V nekaterih primerih vas bomo vnaprej obvestili o spremembah naše politike zasebnosti. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev Transformation Lighthouse po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo Politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

Transformation Lighthouse d.o.o.

[:]